ALKOLLÜ İÇKİ TESİSİ KURMA İZNİ BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAMA

Alkollü içki sektörüne yeni üretici olarak girmek, mevcut üretimini farklı kategoride bir alkollü içki üretimine dönüştürmek, mevcut üretimine farklı kategoride bir alkollü içki eklemek isteyen firmaların, öncelikle, üretmeyi öngördükleri ürün için teknik bazda inceleme ve pazar araştırması yaparak ilke ve hedeflerini, tesisin kapasitesini, üretim prosesini ve buna bağlı olarak uygun teknolojiyi (klasik ve/veya yeni gibi), hammadde, makine, donanım, cihaz-alet ve ekipmanların özellikleri (kapasitesi, üretiminde kullanılan malzemenin cinsi gibi) ile temin şeklini belirlemesi, tesis yerleşim planını, öngörülen üretim prosesi doğrultusunda belirlenmiş olan makine ve donanım yerleşim planını (üretim akış şeması),hazırlaması önerilir. Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra, TKİB taleplerini içerir bir dilekçe ile, şahsen veya yetkili temsilcisi vasıtasıyla Kuruma(TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI -Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı) başvurulmalıdır. Dilekçe, Başvurunun konusu, başvuruyu yapan firmanın tanıtımı ile tesisin kuruluş amacı, yeri gibi bilgilerin ayrıntıya girilmeksizin yer aldığı Dosya içeriği evrak ve bilgilerin dökümünü içeren, Kurulacak tesise ilişkin izin talebinin ne olduğunu ifade eden, başvuru dilekçesidir. Dilekçe Ekinde:
1- Yönetmeliğin 5. maddesinin a, b, c, d ve e bentlerine göre hazırlanmış 1 asıl, 2 kopya olmak üzere 3 takımdan oluşan Firma Dosyası,
2- Yönetmeliğin 5. maddesinin f, g ve h bentlerine göre hazırlanmış 1 asıl, 2 kopya olmak üzere 3 takımdan oluşan tesis ile ilgili Tesis Dosyası, olmalıdır.

FİRMA DOSYASI: Bu dosya, ilk TKİB başvurusu sırasında Kuruma verilen ve zaman içerisinde bilgilerde değişiklik olduğunda güncellenecek olan firma dosyasıdır. Güncelleme, firmaya ait belgelerde tarih ve/veya bilgi itibariyle değişiklik söz konusu olduğunda ve bunun belgesi Kuruma ulaştığında yapılır. Kurumda Firma Dosyası bulunan firmaların, tarih ve/veya bilgi itibariyle değişiklik söz konusu olan belgelerini Firma Bilgileri Değişiklik Dosyası adı altında yeni bir dosya halinde Kuruma iletmeleri gereklidir. Firma bilgilerinde değişiklik söz konusu olmayan firmaların ise bu bilgiyi, Üretim İzni Başvurusu esnasında bir yazı ile Kuruma beyan etmeleri yeterlidir.

TESİS DOSYASI: Bu dosya, Devlet Planlama Teşkilatının yürürlükteki formatına uygun olarak hazırlanmış ve Teknoloji Seçimi bölümünde, yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğun incelenmesine imkan verecek süreç, makine ve donanım, yerleşim tanımlaması yapılmış fizibilite raporu ve elektronik ortama aktarılmış kopyası, Tesis yerleşim planı, Öngörülen üretim prosesi doğrultusunda belirlenmiş olan makine ve donanım yerleşim planı (üretim akış şeması), Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan tesis kurma izin bedelinin dörtte biri tutarındaki başvuru bedelinin Kuruma ödendiğini gösterir makbuz, Mevzuat uyarınca fabrika kurulmasına yönelik ilgili kuruluşlardan alınması gereken yasal izinler için başvuruda bulunulduğunu gösterir belgeler ile oluşturulur.

Fizibilite raporu, ideal bir alkollü içki tesisine ait bilgileri değil, kurulması planlanan tesise ait bilgiler ile yönetmeliğin 15. ve diğer maddelerinde yer alan hususlarda inceleme yapmayı sağlayacak, detaylı bilgileri içermelidir. Üretim akış şemasında; makine, donanım, cihaz-alet ve ekipmanların kapasiteleri belirtilmeli ve bu kapasiteler, üretimin hammadde girişinden ürün çıkışına kadarki tüm aşamaları ile kütle denkliği açısından kapasiteye uyumlu olmalıdır.

UYGULAMAYA YÖNELİK DİĞER HUSUSLAR:
Eksik bulunan dosyalar bir ay içinde tamamlanmaz ise başvurular işleme konulmaz ve aynı amaçla bir sonraki başvuru altı ay sonra yapılabilir. Eksik bulunan dosyaların bir ay içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde söz konusu bedel iade edilmez. Yönetmeliğin 5. maddesine göre tamamlanmış başvurular, ilgili mevzuat, toplum sağlığı gerekleri, işin rasyonel ölçütleri, ürün ve piyasaya sunum kalitesi ve diğer ticari değerlendirmeler gözetilerek, en geç üç ay içinde Kurumca değerlendirilir ve Kurul tarafından karara bağlanır. Tesis kurma iznini alarak projesini gerçekleştiren ve işletmesini üretime hazır hale getiren firmalar, Kuruma yazılı bildirimde bulunarak deneme üretimine başlar. Deneme üretimi sırasında Kurum tarafından gerekli görülen izleme ve yönlendirici bilgi aktarımı amacıyla uzman görevlendirilir ve bu süreçte elde edilen ürünün nasıl değerlendirileceği konusu Kurum tarafından karara bağlanır. Karar bağlayıcı niteliktedir. Yönetmeliğin 5. maddesinin h bendi uyarınca istenen, tesisi kurma aşamasında fabrika kurulmasına yönelik ilgili kuruluşlardan alınması gereken yasal izinlerin Üretim İzni Başvurusuna kadar alınması gerekmektedir. Bu izinlerin alındığını gösterir belgeler, Üretim İzni Başvurusu esnasında aranacaktır.

GEREKLİ BELGELER:

1) ÇED Ön Araştırma Raporu
2) Mevzii İmar Planı
3) Tesis İzin Raporu
4) Deneme İzni
5) Açılma Ruhsatı
6) Gayrisıhhi Müessese
7) İşletme Belgesi
8) Kapasite Raporu
9) Ticaret Sicil Kayıt Belgesi
10) Sanayi Sicil Belgesi
11) Sanayi Odası / Ticaret ve Sanayi Odası / Ticaret Odası Üyelik Belgesi
12) Çalışma İzni Belgesi
13) Marka Tescil Belgesi
14) Gıda İle Temasta Bulunan Materyal
15) Üretim-Gıda Sicil Sertifikası
16) Üretim İzin Sertifikası
17) Emisyon İzin Belgesi
18) Deşarj İzin Belgesi
19) Geri Dönüşüm (Kota) ve Depozit

TESİS KURMA İZNİ BAŞVURUSUNDA HAZIRLANACAK FİZİBİLİTE RAPORU ŞEKLİ:

1.Çalışmanın Özeti: Yapılabilirlik çalışmasının her bölümündeki temel bulguların özet olarak sunulduğu Yönetici Özetinden oluşur.

2.Projenin Tanımı ve Kapsamı: Projenin sahibi kişi ya da kuruluş, Projenin tanımı ve kapsamı, Projenin amacı ve gerekçesi, Proje fikrinin nasıl ortaya çıktığı, Projenin uzun ve kısa dönemli amaçlarla ilişkisi (plan ve program) , Projenin diğer projeler ile ilişkisi, Projenin sonuçlarından etkilenecek bölge, kuruluş, grup ya da kişiler, Şimdiye kadar yapılan etüt ve araştırmaların maliyeti, Projenin ihtiyaç duyduğu etüt ve araştırmalar

3.Pazar Araştırması: Temel proje fikrinin, proje hedeflerinin ve stratejilerinin tanımı, Talep ve Pazar
Pazarın yapısı ve özellikleri , Sektörde veya endüstride mevcut kapasite ve geçmiş yıllardaki kapasite kullanım oranları (sektördeki lider firmalar ve bunların üretim kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları belirtilecektir), sektörün geçmişteki büyüme performansı ve gelecekle ilgili tahmini gelişim potansiyeli; pazardaki temel sorunlar ve beklentiler ile ürünlerin kalitesi konusundaki değerlendirmeler, İthalat miktarı ve ithal ürünlerin fiyatları konusunda geçmiş veriler ile geleceğe dönük tahminler, Ulusal ekonomi içinde temel ulusal politikalar ve öncelikler bakımından sektörün durumu, Mevcut talep hacmi, talebin geçmişteki büyüme trendi, talebi belirleyen temel etkenler ve göstergeler, Pazarlama yaklaşımı, satış tahminleri ve pazarlama bütçesi, Pazarlama yaklaşımının, hedeflerin ve stratejilerin tanımlanması, Projenin piyasada mevcut veya potansiyel yerli ve yabancı rakiplerinin değerlendirilmesi, Hedef seçilen pazarların ve ürün gruplarının belirginleştirilmesi

Satış programı
Ürünler ve yan ürünler konusunda iç piyasada ve uluslararası piyasalarda beklenen yıllık satış hasılatı
Yıllık olarak satışlar ile ilgili tanıtım ve pazarlama masrafları, Gerekli üretim programı, Ürünler, Yan ürünler, Atık (yıllık olarak atıkların tahmini maliyeti)

4.Hammadde Etüdü: Hammadde ve diğer girdiler ile ilgili pazar araştırması (bu girdilerin elde edilebilirliği, koşulları, iç ve dış piyasalardaki fiyatları vb.), İhtiyaç duyulan miktarlar, Hammaddeler
İşlem görmüş sınai ürünler, Tamamlayıcı (yedek) parçalar, Diğer ihtiyaçlar (yardımcı madde, enerji, su, buhar, yakıt vb.), Söz konusu girdilerin elde edilebilmesi için gerekli yıllık giderler

5.Yer Seçimi ve Çevresel Etkiler: Kuruluş yerinin seçimi ve maliyetinin belirlenmesi, Çevresel etki değerlendirmesi, Çevre koruma önlemleri

6.Kapasite Seçimi: Tesisin kapasitesinin belirlenmesi (yapılabilir normal tesis kapasitesinin saptanması), Satış, tesis kapasitesi ve ham maddeler arasında miktar olarak ilişkilerin kurulması

7.Teknoloji Seçimi ve Mühendislik Teknoloji seçimi, Alternatif teknolojilerin değerlendirilmesi:
Kapasite ile ilişkisi kurularak uygun teknolojinin ve üretim sürecinin belirlenmesi Teknolojinin tanımlanması ve gelecekteki olası gelişimin irdelenmesi Teknolojinin çevreye olan etkisinin analizi
Yerli ve yabancı teknolojinin maliyeti, Makine ve donanımın belirlenmesi Ana makine-donanım
Yardımcı makine ve donanım, Hizmet araçları, Yedek parçalar ve bakım onarım araç gereci
Çevre koruma makine-donanımı, Yukarıda sınıflandırılan ekipmanların yerli ve yabancı kaynaklardan elde edilmesi için gerekli yatırım maliyeti, İnşaat işleri, İnşaat işlerinin tanımı, yapıların düzenlenmesi, kullanılacak inşaat malzemesi, Arazi hazırlama ve geliştirme, Bina ve diğer özel inşaat işleri
Çevre düzenleme
Yerli ve yabancı ayrımında inşaat işlerinin gerektirdiği yatırımın maliyetinin tahmini

8.Organizasyon ve İnsan Kaynakları :
Organizasyonun tanımlanması, Genel üretim, Üretim organizasyonu, Satış organizasyonu, İdari organizasyon, Genel giderler, Tesis, İdari, Mali
İnsan kaynakları
Tahmini insan gücü gereksinimi (işçi ve diğer personel, gerekli nitelik düzeyi ve yerli/yabancı ayrımları yapılacaktır), Yukarıda belirlenen iş gücü sınıflandırılması çerçevesinde tahmini yıllık insan kaynakları maliyetinin çıkarılması (ücret ve maaşların ilave yükleri dikkate alınacaktır).

9. Toplam Yatırım Tutarı : Sabit sermaye yatırımı, İşletme sermayesi, Yatırımın yıllara dağılımı 10. Uygulama Programı (Termin Planı) : Uygulama için önerilen zamanlama, Tahmini uygulama maliyetleri, Projenin gerçekleştirilme biçimi (anahtar teslimi, emanet usulü vb.) 11. İşletme Dönemi Gider ve Gelirleri, Üretim maliyetinin hesaplanması, Üretim programının (kapasite kullanım oranlarının) belirlenmesi, İşletme gider ve gelirlerinin tahmin edilmesi 12. Projenin Finansmanı ve Finansal Analiz : Finansman tabloları, Finansman kaynakları, Finansman maliyetleri, Sermaye yapısı, Finansman planlaması, Finansal oranlar analizi 13. Projenin Ticari ve Ulusal (Ekonomik ve Sosyal) Açıdan Analizi : Temel ölçütler, Net bugünkü değer, İç karlılık oranı, Fayda-maliyet oranı, Basit ölçütler, Geri ödeme süresi, Basit karlılık oranı, Başa baş noktası, Duyarlılık analizi, Diğer ulusal analiz ölçütleri, Katma değer etkisi, Net döviz kazancı