ÜRETİM İZNİ BELGESİ (ÜİB) VE DAĞITIM YETKİ BELGESİ (DYB) BAŞVURUSU

Üretici olmak isteyen firmalara Üretim İzin Belgesi (ÜİB) ve Dağıtım Yetki Belgesi (DYB) Üretim Yönetmeliği ve Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Ticaret Yönetmeliği) eş zamanlı olarak verilir. ÜİB 5 yıl, DYB ise 2 yıl geçerlidir. Firmalar süre bitiminden önce Başkanlığa başvuru yaparak izinlerinin yenilenmesini talep edebilirler.

ÜİB ve DYB için aşağıdaki belgelerle başvuru yapılır:

 1. Ürün değerlendirme beyanı (Örneğin; deneme üretiminin piyasaya arz edilerek değerlendirilmesi)
 2. Yapı Kullanma İzin Belgesi
 3. İşletme Kayıt Belgesi
 4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 5. Marka Tescil Belgesi
 6. Teknik Spesifikasyon Raporu (Her bir marka için)
 7. Etiket Örnekleri (Her ambalaj hacmi için ayrı)
 8. Kampanya Bildirim Raporu (Şarap üreticileri için)
 9. Kapasite Raporu (TOBB)
 10. Depo Bilgisi
 11. Nakil Araçları Bilgisi

  12. ÇED Belgesi (Tesis Kurma İzni verilmesi aşamasında ibraz edilmemişse)

 

Üretim İzni Başvuru Dilekçe Örneği:

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA

(Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı)

 

Söğütözü Cad. No:31 06520 Söğütözü Çankaya /ANKARA

 

Konu: Üretim İzni Belgesi ve Dağıtım Yetki Belgesi Talebi

Firmamızın xxxxxxxxxxxx adresindeki tesisinde Başkanlığınız uzmanlarınca __/__/202_ tarihinde inceleme yapılmıştır.

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili madde hükümleri gereğince ekte yer alan bilgi ve belgeler kapsamında firmamıza Üretim İzni Belgesi ve Dağıtım Yetki Belgesi verilmesi hususunda gereğini arz ederiz. __/__/202_

 

Firma Kaşesi

Yetkilinin Adı, Soyadı ve İmzası

Ek:

1-Ürün değerlendirme beyanı

2-Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanma İzin Belgesi

3-İşletme Kayıt Belgesi

4-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

5-Marka Tescil Belgesi

6-Teknik Spesifikasyon Raporu (Her bir marka için)

7-Etiket Örnekleri

7-Kampanya Bildirim Raporu (Şarap üreticileri için)

8-Kapasite Raporu (TOBB)

9-Depo Bilgisi

a.Taahhütname (1 sayfa)

b.Depo Bilgileri Formu (1 sayfa)

c.Kiralık ise Kira Kontratları ( …adet-…sayfa)

Nakil Araçları Bilgisi

-Taahhütname (1 sayfa)

-Nakil Aracı Bildirim Formu (1 sayfa)

-Araç Ruhsatları ( …adet-…sayfa)

-Araç Kiralama Sözleşmesi (…sayfa)

-Taşıma Sözleşmesi (Lojistik ve kargo benzeri şirketle yapılan)

10-ÇED Belgesi (Tesis Kurma İzni verilmesi aşamasında ibraz edilmemişse)

 

ÜRETİM İZNİ MAKTU BEDELİ:

Üretim izni maktu bedeli; bira için en az 14.752 TL (ondörtbinyediyüzelliiki Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3.933 TL (üçbindokuzyüzotuzüç Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9.834 TL (dokuzbinsekizyüzotuzdört Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 49.171 TL (kırkdokuzbinyüzyetmişbir Türk Lirası)’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir.

Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 29.504 TL (yirmidokuzbinbeşyüzdört Türk Lirası), şarap tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 49.171 TL (kırkdokuzbinyüzyetmişbir Türk Lirası) maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 79,13 TL (yetmişdokuz Türk Lirası onüç kuruş) proje tadilat izni bedeli alınır.