A) TESİS KURMA İZNİ MAKTU BEDELİ:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/49)

MADDE 1 – (1) 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2021 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 14.752 TL (ondörtbinyediyüzelliiki Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3.933 TL (üçbindokuzyüzotuzüç Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9.834 TL (dokuzbinsekizyüzotuzdört Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 49.171 TL (kırkdokuzbinyüzyetmişbir Türk Lirası)’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 14,75 TL (ondört Türk Lirası yetmişbeş kuruş); şarap ve aromatize şarap için 24,58 TL (yirmidört Türk Lirası ellisekiz kuruş); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 79,13 TL (yetmişdokuz Türk Lirası onüç kuruş); distile alkollü içkiler için 167,17 TL (yüzaltmışyedi Türk Lirası onyedi kuruş) olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir. 

B) ÜRETİM İZNİ MAKTU BEDELİ:
Üretim izni maktu bedeli; bira için en az 14.752 TL (ondörtbinyediyüzelliiki Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3.933 TL (üçbindokuzyüzotuzüç Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9.834 TL (dokuzbinsekizyüzotuzdört Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 49.171 TL (kırkdokuzbinyüzyetmişbir Türk Lirası)’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir.

Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 29.504 TL (yirmidokuzbinbeşyüzdört Türk Lirası), şarap tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 49.171 TL (kırkdokuzbinyüzyetmişbir Türk Lirası) maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 79,13 TL (yetmişdokuz Türk Lirası onüç kuruş) proje tadilat izni bedeli alınır.

C) SATIŞ BELGELERİ:

a) Toptan satış belgeleri: 9.490,00-TL (dokuzbindörtyüzdoksan Türk Lirası),
b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 490,00-TL (dörtyüzdoksan Türk Lirası),

2) İlçe merkezlerinde 325,00-TL (üçyüzyirmibeş Türk Lirası),

3) Diğer mahallerde 120,00-TL (yüzyirmi Türk Lirası),
c) Açık alkollü içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 2.040,00- TL (ikibinkırk Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 785,00-TL (yediyüzseksenbeş Türk Lirası),

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 5.000,00-TL (beşbin Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 4.560,00-TL (dörtbinbeşyüzaltmış Türk Lirası).


D) HİZMET SATIŞ BEDELİ:
Hizmet bedeli, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 14,62 TL (ondört Türk Lirası altmışiki kuruş); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 24,36 TL (yirmidört Türk Lirası otuzaltı kuruş); aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 87,69 TL (seksenyedi Türk Lirası altmışdokuz kuruş); distile alkollü içkiler için 156,58 TL (yüzellialtı Türk Lirası ellisekiz kuruş)’dir.

E) DAĞITIM YETKİ BELGESİ:
Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 29.503 TL (yirmidokuzbinbeşyüzüç Türk Lirası); aromalı bira için en az 59.005 TL (ellidokuzbinbeş Türk Lirası); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 7.869 TL (yedibinsekizyüzaltmışdokuz Türk Lirası) ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 19.668 TL (ondokuzbinaltıyüzaltmışsekiz Türk Lirası); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 49.172 TL (kırkdokuzbinyüzyetmişiki Türk Lirası); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 70.659 TL (yetmişbinaltıyüzellidokuz Türk Lirası)’dir.

Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 29,50 TL (yirmidokuz Türk Lirası elli kuruş); aromalı bira için 49,16 TL (kırkdokuz Türk Lirası onaltı kuruş); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 49,16 TL (kırkdokuz Türk Lirası onaltı kuruş); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 158,26 TL (yüzellisekiz Türk Lirası yirmialtı kuruş); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 282,64 TL (ikiyüzsekseniki Türk Lirası altmışdört kuruş)’dir.

Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 5.898 TL (beşbinsekizyüzdoksansekiz Türk Lirası)’dir.