Tesis Dosyası:
Bu dosya, Devlet Planlama Teşkilatının yürürlükteki formatına uygun olarak hazırlanmış ve Teknoloji Seçimi bölümünde, yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğun incelenmesine imkân verecek süreç, makine ve donanım, yerleşim tanımlaması yapılmış fizibilite raporu ve elektronik ortama aktarılmış kopyası, Tesis yerleşim planı, Öngörülen üretim prosesi doğrultusunda belirlenmiş olan makine ve donanım yerleşim planı (üretim akış şeması), Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan tesis kurma izin bedelinin dörtte biri tutarındaki başvuru bedelinin TADBşk’na ödendiğini gösterir makbuz, Mevzuat uyarınca fabrika kurulmasına yönelik ilgili kuruluşlardan alınması gereken yasal izinler için başvuruda bulunulduğunu gösterir belgeler ile oluşturulur. Fizibilite raporu, ideal bir alkollü içki tesisine ait bilgileri değil, kurulması planlanan tesise ait bilgiler ile yönetmeliğin 15. ve diğer maddelerinde yer alan hususlarda inceleme yapmayı sağlayacak, detaylı bilgileri içermelidir. Üretim akış şemasında; makine, donanım, cihaz-alet ve ekipmanların kapasiteleri belirtilmeli ve bu kapasiteler, üretimin hammadde girişinden ürün çıkışına kadarki tüm aşamaları ile kütle denkliği açısından kapasiteye uyumlu olmalıdır.

 

UYGULAMAYA YÖNELİK DİĞER HUSUSLAR:

Eksik bulunan dosyalar bir ay içinde tamamlanmaz ise başvurular işleme konulmaz ve aynı amaçla bir sonraki başvuru altı ay sonra yapılabilir. Eksik bulunan dosyaların bir ay içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde söz konusu bedel iade edilmez. Yönetmeliğin 5. maddesine göre tamamlanmış başvurular, ilgili mevzuat, toplum sağlığı gerekleri, işin rasyonel ölçütleri, ürün ve piyasaya sunum kalitesi ve diğer ticari değerlendirmeler gözetilerek, en geç üç ay içinde Kurumca değerlendirilir ve Kurul tarafından karara bağlanır. Tesis kurma iznini alarak projesini gerçekleştiren ve işletmesini üretime hazır hale getiren firmalar, Kuruma yazılı bildirimde bulunarak deneme üretimine başlar. Deneme üretimi sırasında Kurum tarafından gerekli görülen izleme ve yönlendirici bilgi aktarımı amacıyla uzman görevlendirilir ve bu süreçte elde edilen ürünün nasıl değerlendirileceği konusu Kurum tarafından karara bağlanır. Karar bağlayıcı niteliktedir. Yönetmeliğin 5. maddesinin h bendi uyarınca istenen, tesisi kurma aşamasında fabrika kurulmasına yönelik ilgili kuruluşlardan alınması gereken yasal izinlerin Üretim İzni Başvurusuna kadar alınması gerekmektedir. Bu izinlerin alındığını gösterir belgeler, Üretim İzni Başvurusu esnasında aranacaktır.

Tesis Kurma İzni Başvuru Dilekçe Örneği:

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA

(Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı)

 

Söğütözü Cad. No:31 06520 Söğütözü Çankaya /ANKARA

 

Şirketimiz tarafından …. adresinde yeni bir bira/şarap/rakı/diğer tesisi kurulması planlanmaktadır. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca tarafımıza “Tesis Kurma İzni” verilmesini arz ederiz.__/__/202_

 

Firma Kaşesi ve Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası

Ek:

  1. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
  2. İmza sirküleri
  3. Faaliyet belgesi
  4. Özel beyan
  5. Adli Sicil Belgeleri
  6. Vergi borcu yoktur yazısı
  7. Prim borcu yoktur yazısı
  8. Fizibilite raporu ve yerleşim planı
  9. Banka dekontu
  10. Yapı ruhsatı ve ÇED başvurusu

TESİS KURMA İZNİ BAŞVURUSUNDA HAZIRLANACAK FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI:

1.Çalışmanın Özeti: Yapılabilirlik çalışmasının her bölümündeki temel bulguların özet olarak sunulduğu "Yönetici Özeti" nden oluşur.

2.Projenin Tanımı ve Kapsamı:

Projenin sahibi kişi ya da kuruluş

Projenin tanımı ve kapsamı

Projenin amacı ve gerekçesi

Proje fikrinin nasıl ortaya çıktığı

Projenin uzun ve kısa dönemli amaçlarla ilişkisi (plan ve program)

Projenin diğer projeler ile ilişkisi

Projenin sonuçlarından etkilenecek bölge, kuruluş, grup ya da kişiler

Şimdiye kadar yapılan etüt ve araştırmaların maliyeti

Projenin ihtiyaç duyduğu etüt ve araştırmalar

3.Pazar Araştırması:

Temel proje fikrinin, proje hedeflerinin ve stratejilerinin tanımı

Talep ve pazar

Pazarın yapısı ve özellikleri

Sektörde veya endüstride mevcut kapasite ve geçmiş yıllardaki kapasite kullanım oranları (sektördeki lider firmalar ve bunların üretim kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları belirtilecektir), sektörün geçmişteki büyüme performansı ve gelecekle ilgili tahmini gelişim potansiyeli; pazardaki temel sorunlar ve beklentiler ile ürünlerin kalitesi konusundaki değerlendirmeler.

İthalat miktarı ve ithal ürünlerin fiyatları konusunda geçmiş veriler ile geleceğe dönük tahminler

Ulusal ekonomi içinde temel ulusal politikalar ve öncelikler bakımından sektörün durumu

Mevcut talep hacmi, talebin geçmişteki büyüme trendi, talebi belirleyen temel etkenler ve göstergeler

Pazarlama yaklaşımı, satış tahminleri ve pazarlama bütçesi

Pazarlama yaklaşımının, hedeflerin ve stratejilerin tanımlanması

Projenin piyasada mevcut veya potansiyel yerli ve yabancı rakiplerinin değerlendirilmesi

Hedef seçilen pazarların ve ürün gruplarının belirginleştirilmesi

Satış programı

Ürünler ve yan ürünler konusunda iç piyasada ve uluslararası piyasalarda beklenen yıllık satış hasılatı

Yıllık olarak satışlar ile ilgili tanıtım ve pazarlama masrafları

Gerekli üretim programı

Ürünler

Yan ürünler

Atık (yıllık olarak atıkların tahmini maliyeti)

4.Hammadde Etüdü:

Hammadde ve diğer girdiler ile ilgili pazar araştırması (bu girdilerin elde edilebilirliği, koşulları, iç ve dış piyasalardaki fiyatları vb.)

İhtiyaç duyulan miktarlar

Hammaddeler

İşlem görmüş sınai ürünler

Tamamlayıcı (yedek) parçalar

Diğer ihtiyaçlar (yardımcı madde, enerji, su, buhar, yakıt vb.)

Söz konusu girdilerin elde edilebilmesi için gerekli yıllık giderler

5.Yer Seçimi ve Çevresel Etkiler:

Kuruluş yerinin seçimi ve maliyetinin belirlenmesi

Çevresel etki değerlendirmesi

Çevre koruma önlemleri

6.Kapasite Seçimi:

Tesisin kapasitesinin belirlenmesi (yapılabilir normal tesis kapasitesinin saptanması)

Satış, tesis kapasitesi ve ham maddeler arasında miktar olarak ilişkilerin kurulması

7.Teknoloji Seçimi ve Mühendislik Teknoloji seçimi

Alternatif teknolojilerin değerlendirilmesi

Kapasite ile ilişkisi kurularak uygun teknolojinin ve üretim sürecinin belirlenmesi Teknolojinin tanımlanması ve gelecekteki olası gelişimin irdelenmesi Teknolojinin çevreye olan etkisinin analizi

Yerli ve yabancı teknolojinin maliyeti

Makine ve donanımın belirlenmesi Ana makine-donanım

Yardımcı makine ve donanım

Hizmet araçları

Yedek parçalar ve bakım onarım araç gereci

Çevre koruma makine-donanımı

Yukarıda sınıflandırılan ekipmanların yerli ve yabancı kaynaklardan elde edilmesi için gerekli yatırım maliyeti

İnşaat işleri

İnşaat işlerinin tanımı, yapıların düzenlenmesi, kullanılacak inşaat malzemesi

Arazi hazırlama ve geliştirme

Bina ve diğer özel inşaat işleri

Çevre düzenleme

Yerli ve yabancı ayrımında inşaat işlerinin gerektirdiği yatırımın maliyetinin tahmini

8.Organizasyon ve İnsan Kaynakları:

Organizasyonun tanımlanması

Genel üretim

Üretim organizasyonu

Satış organizasyonu

İdari organizasyon

Genel giderler

Tesis

İdari

Mali

İnsan kaynakları

Tahmini insan gücü gereksinimi (işçi ve diğer personel, gerekli nitelik düzeyi ve yerli/yabancı ayrımları yapılacaktır)

Yukarıda belirlenen işgücü sınıflandırılması çerçevesinde tahmini yıllık insan kaynakları maliyetinin çıkarılması (ücret ve maaşların ilave yükleri dikkate alınacaktır).

9.Toplam Yatırım Tutarı: Sabit sermaye yatırımı

İşletme sermayesi

Yatırımın yıllara dağılımı

10. Uygulama Programı (Termin Planı) : Uygulama için önerilen zamanlama

Tahmini uygulama maliyetleri

Projenin gerçekleştirilme biçimi (anahtar teslimi, emanet usulü vb.)

11. İşletme Dönemi Gider ve Gelirleri:

Üretim maliyetinin hesaplanması

Üretim programının (kapasite kullanım oranlarının) belirlenmesi

İşletme gider ve gelirlerinin tahmin edilmesi

12.Projenin Finansmanı ve Finansal Analiz : Finansman tabloları

Finansman kaynakları

Finansman maliyetleri

Sermaye yapısı

Finansman planlaması

Finansal oranlar analizi 13. Projenin Ticari ve Ulusal (Ekonomik ve Sosyal) Açıdan Analizi : Temel ölçütler

Net bugünkü değer

İç karlılık oranı

Fayda-maliyet oranı

Basit ölçütler

Geri ödeme süresi

Basit karlılık oranı

Başa başnoktası

Duyarlılık analizi

Diğer ulusal analiz ölçütleri

Katma değer etkisi

Net döviz kazancı

İstihdam etkisi

TESİS KURMA İZNİ MAKTU BEDELİ:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/49)

MADDE 1 – (1) 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2021 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 14.752 TL (ondörtbinyediyüzelliiki Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3.933 TL (üçbindokuzyüzotuzüç Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9.834 TL (dokuzbinsekizyüzotuzdört Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 49.171 TL (kırkdokuzbinyüzyetmişbir Türk Lirası)’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 14,75 TL (ondört Türk Lirası yetmişbeş kuruş); şarap ve aromatize şarap için 24,58 TL (yirmidört Türk Lirası ellisekiz kuruş); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 79,13 TL (yetmişdokuz Türk Lirası onüç kuruş); distile alkollü içkiler için 167,17 TL (yüzaltmışyedi Türk Lirası onyedi kuruş) olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.